Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Opetus


Siirry: Yleistä > Opetussuunnitelma ja arviointi > Tukitoimet > Suomi toisena kielenä > Oma äidinkieli ja omakielinen opetus > Oppiaineet >Integraatio > Muuta


Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä

Valmistavan opetuksen opettajan tietopaketti

Tietopaketti sisältää paljon asioita, joita valmistavan opetuksen opettaja kohtaa työssään. Se on suunniteltu antamaan nopeasti vastauksia arkirutiineihin ja pulmatilanteisiin opetuksessa.

Koulun kulttuuria monille kielille

Nelikohtauksinen, 20 minuuttia kestävä filmi koulun arkitilanteista.

Maahanmuuttajien opetuksen itsearviointilomake

OPH:n julkaisema arviointipohja kuntien ja koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Toisaalla Mopedissa

ESKO - esiopetuksesta kouluun

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä

Monikulttuurinen kouluyhteisö

Monikulttuuriset iltamat

Iltalukion iltapalat - monikulttuurinen keittokirja


 

Yleistä

Yleistietoa peruskoulusta ja lukiosta

Mitä tarkoitetaan esiopetuksella, perusasteen opetuksella ja toisen asteen opetuksella?

Lukio tekee unelmista totta

Mitä mahdollisuuksia lukio tarjoaa?

Opettajakelpoisuus Suomessa

Opettajan ammatti on Suomessa säännelty. Kelpoisuusvaatimukset erityyppisiin opettajanvirkoihin on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa.

Linkkejä muualle:
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisen hyvät käytännöt (Monikko-hanke)

Opetussuunnitelma ja arviointi

Uusi opetussuunnitelma maahanmuuttajaopettajan silmin

Raportissa tarkastellaan maahanmuuttajaoppilaiden tilannetta uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman kokeiluversion valossa.

Maahanmuuttajien arvioinnista

Uuden perusopetussuunnitelman mukaan oppilaan arvioinnin tulee aina pohjautua asetettuihin tavoitteisiin siihen, mitä koulussa opetetaan.

Oppilasarviointi ja maahanmuuttajaoppilaat

Arvioinnissa pitää paneutua maahanmuuttajalapsen tilanteeseen ja taustaan, yhteistyössä lasta opettavienopettajien ja vanhempien kanssa.

Suomen kielen taitojen arviointi

PowerPoint-esitys selvittää, kuinka suomen kielen taitoja arvioidaan suomi toisena kielenä -opetuksessa.

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy kielitaidon tasojen kuvausasteikko, jota voidaan käyttää sekä tavoitteiden asettelun että arvioinnin välineenä suomi toisena kielenä -oppimäärän ja vieraiden kielten opetuksessa.


Tukitoimet

Mahdollisia tukitoimia vieraskielisille oppilaille

Maahanmuuttajaoppilaiden opiskelua voidaan tukea monin tavoin.

Valmistava opetus

Valmistavan opetuksen tavoitteena on suomen kielen alkeiden oppimisen lisäksi edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavat valmiudet peruskouluopetukseen siirtymistä varten.

Erityistukea tarvitsevat oppilaat

Mitä ovat oppimissuunnitelma ja HOJKS? Milloin laaditaan oppimissuunnitelma, milloin HOJKS? Mukana käytännön esimerkkejä.

Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa

Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään mm.neljän erityiskoulun maahanmuuttajaoppilaiden käsityksiä koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksistaan ja niistä muutoksista, joita koulunkäynnissä ilmeni erityisopetussiirron jälkeen.

Maahanmuuttajataustaisen lapsen puheen kehitys ja sen tukeminen

Luentotiivistelmä sisältää tietoa puheen ja kielen normaalista, viivästyneestä ja poikkeavasta kehityksestä sekä monikielisyydestä ja maahanmuuttajataustan näille asettamista haasteista.

Toiminnalliset pienryhmät suomen oppimisen ja itsetunnon kehittymisen tukena

Säännöllisesti kokoontuva 4 - 5 lapsen pienryhmä on hyvä ratkaisu tehokkaaseen suomen kielen opetteluun päiväkodissa.

KIMPPA-luokka

Osalla maahanmuuttajataustaisista lapsista on melko hyvät muut koulunkäynnin aloittamiseen tarvittavat valmiudet, mutta heidän suomen kielen taitonsa on puutteellinen. KIMPPA-luokka on eräs ratkaisu ongelmaan.

Joustavan opetuksen ryhmä

Tampereella toimii keskitetty yläkoulun maahanmuuttajataustaisten oppilaiden joustava opetus (JOO).

Nivelluokka

Nivelluokka on yleisopetuksen pienryhmä paljon tukea tarvitseville 12 – 16 -vuotiaille maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Läksyryhmässä apua kotitehtäviin

Tampereella on vuodesta 2001 toiminut projektipohjainen, vapaaehtoistyöhön perustuva maahanmuuttajataustaisille oppilaille suunnattu läksyaputoiminta.

Etelä-Hervannan koulun maahanmuuttajien oppimispolun käytänteitä

Esittely tamperelaisesta monikulttuurisesta koulusta ja siellä hyväksi koetuista käytänteistä: integraatio, tukijaksot, samainaikaisopetus, tuettu pienryhmä, kerhot, tiimityöskentely, yhteistyökumppanit ja kokoontumiset.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukeminen Puropellon koulussa

Kuvaus 400 oppilaan yläkoulussa tehdyistä opetusratkaisuista: suomen kielen taito ja opiskeluvalmiudet, S2-opetus ja tuettu opetus.

Opetuksen organisoinnista Lausteen koulussa

Käytännön esimerkkejä siitä, miten opetus kannattaa organisoida, jos koulussa on runsaasti maahanmuuttajaoppilaita.


Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä

Äidinkieli-oppiaine on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on suomi. Vieraskieliset oppilaat tarvitsevat toisentyyppistä suomen kielen opetusta.

Alle kouluikäisten kielenoppimisen tukeminen

Opettajan vinkkejä päiväkotilasten kielenopetukseen.

Maahanmuuttajalapset ja suomen kielen opiskelu peruskoulun 1. luokalla

Artikkelissa käsitellään oppijan kieltä ja toisella kielellä lukemista ja kirjoittamista niin teoreettisesta kuin käytännön opetustyönkin näkökulmasta.

Suomi toisena kielenä -oppilaat Netlibris-projektissa

Kuudennen luokan oppilaat mukana Netlibris-kirjallisuuspiirissä.

Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät

Luentotiivistelmiä ensimmäisiltä valtakunnallisilta kehittämispäiviltä.

Linkkejä muualle:
Turun normaalikoulun S2-opas (PDF)

Maahanmuuttajien äidinkielen opetusOma äidinkieli ja omakielinen opetus

Omasta äidinkielestä voimavara

Laaja raportti vuonna 2002 järjestetystä vieraskielisten oppilaiden äidinkielisen opetuksen merkitystä ja toteutusta käsitelleestä seminaarista. Mukana seminaarin esitykset ja koosteet kielipajojen annista.

Omakielisen opettajan toimenkuva

Omakielisen opettajan tehtävänä on opettaa, auttaa ja tukea oppilaita näiden omalla äidinkielellä.

Omakielisen opetuksen opas

Turun opetustoimessa laadittu omakielisen opetuksen opas, sovellettavissa myös muualla.


Oppiaineet

Islamin taide ja sen sovelluksia kuvataiteessa perusopetuksen 1-6 luokilla

Tietoa islamilaisesta kalligrafiasta, arkkitehtuurista ja ornamentiikasta, sekä vinkkejä opetukseen.

Käsityön opetus monikulttuurisessa luokassa

Mitä opetukseen vaikuttaa tai miten opetustilanteissa näkyy, että opetusryhmän oppilaat tulevat eri puolilta maailmaa?

Maahanmuuttajat teknisen työn tunnilla

Tekninen työ ei ole lukuaine, vaan nimensä mukaisesti teknistä työskentelyä. Työturvallisuus ja työvälineiden oikea käyttö on tärkeää kielivaikeuksista huolimatta.

Suvaitsevaisuuskasvatusta draaman keinoin

Esimerkki draaman käyttämisestä opetuksessa.

Raportti maahanmuuttajille tarvittavasta oppimateriaalista

Syksyllä 2005 selvitettiin opetushallituksen toimesta yleissivistävän opetuksen maahanmuuttajaoppilaiden materiaalitarvetta.


Integraatio

Maahanmuuttajaoppilaat suomalaisessa peruskoulussa

Tutkimus, joka selvittää millaiset edellytykset peruskoululla on integroida maahanmuuttajaoppilaat yleisopetukseen, millaisia opetusmalleja ja tukitoimia tarvitaan sekä minkälaisia opettajien kokemukset ja ongelmat ovat.

Maahanmuuttajien integraatio Saksassa, Hollannissa ja Belgiassa

Raportti Arion-rehtorivierailusta, jolla tutustuttiin koulujärjestelmiin kolmen valtakunnan rajan läheisyydessä.

Venäjänkieliset lapset suomalaisessa koulussa

Tutkielma selvittää, miten Suomeen muuttaneet venäjänkieliset lapset sopeutuvat uuteen kouluun. Miten he viihtyvät uusissa oloissa, miten kokevat elämisen kahden kulttuurin välillä, mitä vaikeuksia hekoulunkäynnissä kohtaavat.


Muuta

Verkko monikulttuurisen opetuksen tukena

Monikulttuuristen koulujen opettajat harjoittelivat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taitoja Turussa keväällä 2005.