Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Opetus

Maahanmuuttajien arvioinnista

Hanna Matero-Peltonen ja Emmi Katajamäki

Uuden perusopetussuunnitelman mukaan oppilaan arvioinnin tulee aina pohjautua asetettuihin tavoitteisiin siihen, mitä koulussa opetetaan. Arviointi nähdään kokonaisuutena, jossa huomiota kiinnitetään erityisesti jatkuvan palautteen antamiseen sekä yhteistyöhön huoltajien kanssa. Maahanmuuttajien arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Itsearvioinnilla osana jatkuvaa arviointia on merkittävä tehtävä oppilaan oppimisprosessissa. Arviointi jaetaan opintojen aikana annettavaan arviointiin ja päättöarviointiin.

Oppilaan arviointi perustuu osaamisen tason ja edistymisen tason arviointiin. Osaamisen tasoa arvioidaan suhteessa valtakunnallisiin hyvän osaamisen kuvauksiin ja yleensä arviointi tapahtuu numeroarvosteluna. Edistymisen tasoa taas tulisi arvioida sanallisesti. Edistymistä arvioidaan suhteessa oppilaan lähtötilanteeseen ja oppilaan omiin tavoitteisiin. Maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla tämä saattaa helposti johtaa väärinymmärryksiin, sillä annettu numero saattaa olla heikko tai välttävä, vaikka oppilaan työskentely ja edistyminen olisikin ollut erittäin positiivista. Palautteen tulkitseminen oikein edellyttääkin jatkuvaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä.

Jatkuvan palautteen ja arvioinnin merkitys korostuu uudessa opetussuunnitelmassa entisestään. Arviointipalautetta tulee antaa lukuvuoden aikana riittävästi ja monipuolisesti niin, että oppilas itsekin ymmärtää palautteen perusteet. Arviointipalautetta annetaan kaikissa oppiaineissa osaamisen ja edistymisen lisäksi työskentelystä ja käyttäytymisestä. Luonteeltaan arviointi on jatkuvaa, kannustavaa ja itseluottamusta vahvistavaa. Näin ollen jatkuvuuteen olisi syytä kiinnittää huomiota ja sen tulisi näkyä koko yhtenäiskoulun ajan, myös siirryttäessä alakoulusta yläkouluun.

Arviointipalautetta voidaan antaa suullisesti ja kirjallisesti, sanallisesti, numeroarviointina tai näiden yhdistelmänä. Maahanmuuttajien kohdalla voidaan käyttää sanallista arviointia koko perusopetuksen ajan päättöarviointia lukuun ottamatta. Numeroarvostelu olisi kuitenkin syytä aloittaa niin, että oppilas on hyvissä ajoin ennen päättöarviointia tietoinen omista kyvyistään ja taidoistaan. Numeroarvostelua käytettäessä todistuksesta ilmenee kukin aine omalla arvosanalla niillä luokka-asteilla, joilla ainetta opetetaan. Äidinkieli ja kirjallisuudesta merkitään ne oppimäärät, jotka kuuluvat oppilaan opinto-ohjelmaan sekä oman tunnustuksen mukainen uskonnon opetus.

Maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla on käytettävä monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä, jotta oppilas pystyy osoittamaan osaamisensa suomen kielen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla onkin käytetty tavallisten kokeiden lisäksi tai sijasta suullisia kokeita tulkin avustuksella tai oppilaan omalle äidinkielelle käännettyjä kokeita. Toisinaan oppilailla on sanakirjan käyttö ollut sallittua. Mainitut järjestelyt ovat ajoittain kuitenkin johtaneet oppilaan vääristyneeseen kuvaan omasta osaamisestaan ja samalla heikentäneet motivaatiota opiskella suomen kieltä. Tämä saattaa päättöarvioinnin kohdalla johtaa oppilasta harhaan; hyvät arvosanat todistuksessa eivät takaa sitä, että jatko-opinnoissa tarvittavat ja vaadittavat tiedot olisivat hallinnassa suomen kielellä, kuten annetut arvosanat virheellisesti saattavat antaa ymmärtää.

Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opetussuunnitelmassa määriteltyjen oppiaineiden tavoitteet. Hänet voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle myös, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan siitä huolimatta hänen suoriutuvan seuraavasta luokasta. Jos oppilaalla on hylättyjä suorituksia, tulee hänelle varata mahdollisuus osoittaa erillisessä kokeessa hallitsevansa opetetut asiat. Koe voidaan järjestää lukuvuoden aikana tai sen päätyttyä.

Jos oppilaalla on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja arvioidaan, ettei hän selviydy seuraavasta luokasta voidaan hänet jättää vuosiluokalle. Luokalle jättäminen ei vaadi hylättyjä arvosanoja, vaan myös yleinen heikko koulumenestys voi olla luokalle jättämisen syynä. Jos oppilas opiskelee oman opinto-ohjelman mukaisesti, luokalle voidaan jättää vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Ennen luokallejättämispäätöstä on käytettävä kaikki tukitoimet, joilla oppilasta voitaisiin auttaa. Oppilaan luokallejättäminen tulee aina tehdä yhteisymmärryksessä huoltajan kanssa.