Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö maahanmuuttajaoppilaiden vanhempien kanssa

"Ihmiset näyttävät erillisiltä, vaikka oikeasti olemme kaikki yhtä. Se, että olemme yhtä, ei tarkoita sitä, että olisimme samanlaisia. Jokainen olento on ainutlaatuinen. On vain yksi rotu, mutta monta sävyä." (Morgan, M.1995)

Kulttuurien välisessä kommunikaatiossa avoin suhtautuminen toisiin ihmisiin, oman kulttuurin tunteminen ja rohkeus kohdata uusia tilanteita edesauttavat hyvää yhteistyötä eri yksilöiden ja ihmisryhmien välillä.

1. Alkutapaaminen/keskustelu vanhempien kanssa tulkin välityksellä

Ensimmäisen keskustelun tarkoituksena on saada tietoa oppilaasta ja antaa tietoa koulusta

Opettajan on hyvä selvittää oppilaan perhe-, kulttuuri- ja koulutausta tulkin avulla jo heti alkuvaiheessa. Oppilaan ja heidän vanhempansa henkilöhistoriat ovat hyvin erilaisia: on oppilaita, jotka ovat vasta vähän aikaa olleet Suomessa, on oppilaita, jotka ovat olleet jo pitempään Suomessa, mutta ovat vaihtaneet paikkakuntaa ja on oppilaita, jotka ovat syntyneet Suomessa tai ovat jo toisen polven maahanmuuttajia. Taustatekijöihin vaikuttavat lisäksi oppilaan ikä, elämänkaaren vaihe, biologinen kehitys, kokemustausta ja persoonallisuudenpiirteet. Samasta maasta kotoisin olevat oppilaat eivät ole samanlaisia. Tärkeintä maahanmuuttajaoppilaan kohtaamisessa on hänen yksilöllisyytensä huomioonottaminen.

  1. Tilaa tulkki ja keskustele vanhempien kanssa em. asioista.
  2. Kerro lyhyesti koulusi oppisisällöistä ja käytänteistä.
  3. Anna vanhemmille mahdollisuus kysyä lapsensa uudesta koulusta.
  4. Kerro, mitä yhteistyötä sinä teet vanhempien kanssa ja mitä muuta mahdollista yhteistyötä kouluyhteisössä on ja mitä halutaan kehittää.
  5. Mitä odotuksia ja toiveita vanhemmilla on uuden koulun suhteen.
  6. Sovi vanhempien kanssa, miten he voivat ottaa yhteyttä sinuun, tarvitsevatko he tulkkia

2. Vanhempainillat

Kun suunnittelet vanhempainiltoja, arvioi, milloin ilta voi olla yhteinen kaikille vanhemmille, milloin olisi hyvä pitää eri kieliryhmille oma vanhempainilta, milloin vain maahanmuuttajavanhemmille suunnatut vanhempainiltatilaisuudet olisivat tarpeen. Yhteistyötä rakentaessa on hyvä muistaa, että maahanmuuttajavanhemmat haluavat heitä kohdeltavan kuin muitakin vanhempia. Yleensä he ovat kiinnostuneita lapsensa kouluun liittyvistä asioista, vaikka omista taustoistaan johtuen kaikilla ei ole mahdollista tukea samalla tavalla lapsensa kasvua ja kehitystä. Kotikielen opettajat voivat toimia linkkeinä kahden kulttuurin välillä ,vanhempien ja opettajan kanssa yhteistyössä tukien näin maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä.

3. Kehityskeskustelu

Joissakin kouluissa, kuten Turun normaalikoulussa ja Lausteen koulussa, on pyritty kehittämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä kehittämällä oppilaiden itsearviointia ja järjestämällä kerran lukuvuodessa ns. kehityskeskusteluja. Tätä toimintaa järjestetään koko perusopetuksen ajan eli ensimmäiseltä luokalta yhdeksänteen luokkaan saakka. Maahanmuuttajavanhemmat suhtautuvat erittäin myönteisesti oppilaan itsearviointitoimintaan sekä kehityskeskusteluihin.