Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Käsitteitä

Ulkomaalainen on Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalainen voi siis olla jonkun toisen maan kansalainen tai kansalaisuutta vailla oleva.

Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pitempiaikaisessa tarkoituksessa toiseen maahan hankkiakseen siellä toimeentulonsa. Siirtolaisia eivät ole esim. opiskelijat ja turistit.

Pakolaisuuden määritelmä: YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Esimerkiksi sota, luonnonkatastrofi tai köyhyys eivät ole YK:n määritelmän mukaan pakolaisasemaan oikeuttavia syitä. YK:n pakolaissopimuksen määritelmän uudistamistarve on tunnustettu.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Turvapaikkahakemus on jätettävä maahan tullessa tai mahdollisimman pian maahan tulon jälkeen. Turvapaikan hakijan pakolaisuus todetaan vasta hakemukseen annetulla päätöksellä, joten tulisi välttää pakolainen -sanaa ennen kuin päätös on annettu.

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on YK:n pakolaisasian päävaltuutetun myöntämä pakolaisen asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pakolaiskiintiön puitteissa.

Pakolainen paluumuuttajana. UNCHR tukee pakolaisten paluumuuttoa, jos olosuhteet kotimaassa ovat muuttuneet siten, että sinne on mahdollista palata ja paon syyt poistuneet. Paluumuutto on vapaehtoista.

Paluumuuttaja on maahan muuttanut ulkosuomalainen.

Ulkosuomalainen on ulkomailla asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva ulkomaan kansalainen, joka pitää itseään suomalaisena ja jolla on siten suomalainen identiteetti (esim. amerikansuomalainen, ruotsinsuomalainen, inkeriläinen).

Maassaoloon liittyvät päätökset: Ulkomaalaislaki tuli voimaan 1.3.1991. Lakia on myöhemmin muutettu (1.3.1994) ulkomaalaisasetuksella. Sitä on muutettu asetuksilla 222/95;1/96ja60/97.

Turvapaikkapäätökset: Sisäministeriö on antanut tarkistetun ohjeen viisumeihin ja oleskelulupiin tehtävistä merkinnöistä 17.7.1997; voimassaoloaika 1.8.1997-31.10.2001. Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan hakijoiden vastaanotosta annetun lain nojalla 9.4.1999(439/1999) tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotouttamista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista.Tarkoituksena on myös turvata turvapaikanhakijoiden välttämätön toimeentulo ja huolenpito järjestämällä turvapaikanhakijoiden vastaanotto.

Uudet oleskelu- ja työluparyhmät: 1.5.1999 Työministeriön työlupaohje M/2/99 TM 3.5.1999. Ulkomaalaisen asema eli statusta kuvaavia kirjainnumeroyhdistelmiä.

A-RYHMÄ:
Ryhmään kuuluvat pysyväisluonteiseen maassa oleskeluun luvan saaneet henkilöt. Kahden vuoden yhtäjaksoisen A-statuksella tapahtuneen maassa oleskelun jälkeen henkilölle voidaan myöntää pysyvä oleskelulupa.
-A.1 Oleskelulupa on myönnetty suomalaisen syntyperän tai muun Suomeen olevan siteen perusteella.
-A.2 Oleskelulupa on myönnetty pitkäaikaiseksi arvioidun ammattitaitoisen työvoiman tarpeen johdosta.
-A.3 Henkilölle on annettu turvapaikka (lain 30§), oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella (lain 31§) tai hänelle on myönnetty oleskelulupa pakolaiskiintiön puitteissa tai muutoin painavasta humanitäärisestä syystä (lain 18§ 1 mom, 4,kohta).

B-RYHMÄ:
Ryhmään kuuluvat määräaikaiseen oleskeluun luvan saaneet henkilöt. Maassa olon tarkoituksen vuoksi henkilölle ei myönnetä pysyvää oleskelulupaa kahden vuoden yhtäjaksoisen B-luvalla tapahtuneen maassa oleskelun jälkeen.
B.1 Oleskelulupa on myönnetty työntekoa, elinkeinon- tai ammatinharjoittamista varten (vrt. UlkL 18 1 mom.3.kohta). Työntekijät sekä elinkeinonharjoittajat, jotka ovat olleet maassa yhtäjaksoisesti ja luvallisesti kaksi vuotta statuksella B.1, siirtyvät työnteon tai ammatin- tai elinkeinonharjoittajan edelleen jatkuessa ryhmään A.2.
B.2 Oleskelulupa on myönnetty opiskelua varten.
B.3 Henkilö oleskelee tai tekee työtä maassa tilapäisesti.
B.4 B-ryhmään kuuluvan perheenjäsen silloin.

D-RYHMÄ:
Ryhmään kuuluvat henkilöt, joita ei tilapäisesti voida palauttaa kotimaahansa. Maassaolon tarkoituksen vuoksi henkilölle ei myönnetä pysyvää oleskelulupaa kahden vuoden yhtäjaksoisen d-luvalla tapahtuneen maassa oleskelun jälkeen.
-D.1 Oleskelulupa on myönnetty määräaikaista oleskelua varten, koska henkilöä ei voida käännyttää tai karkottaa koti- tai oleskeluvaltion tilanteen johdosta taikka siitä syystä, että kyseessä olevan valtion viranomaiset suhtautuvat kielteisesti henkilön vastaanottamiseen.
- Mikäli oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat kahden vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen olemassa, voidaan uusi oleskelulupa myöntää statuksella A.4.
-D.2 Tähän ryhmään kuuluvan henkilön perheenjäsen silloin, kun oleskeluluvan myöntäminen perustuu ainoastaan perheenjäsenen maassa oleskeluun. Tätä statusta käytetään vain jo maassa oleskelevien perheenjäsenten kohdalla.
Viisumi merkitään kirjaimella F.

Merkintä E kuvaa sitä, että edustusto myöntää oleskeluluvan tai viisumin, pyytämättä hakemuksesta lausuntoa, se merkitsee tunnuksen eteen kirjaimen E.